لینک دانلود

نام فرم

نوع درخواست

(فایل word)

فرم ثبت اطلاعات اولیه

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

(فایل PDF)

شرایط و مراحل  تبدیل وضعیت

(فایل PDF)

راهنمای تکمیل پرونده

(فایل word)

خلاصه جداول الف و ب آموزشی

(فایل word )

خلاصه جداول ج آموزشی

(فایل Word)

جدول ضریب (مربی) آموزشی

(فایل Word)

جدول ضریب (استادیار) آموزشی

(فایلword)

جداول ماده های ۱، ۲، ۳ و ۴

(فایل word)

تایید اعتبار نشریه و مقاله چاپ شده در آن

(فایل Word)

فرم تایید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

(فایل word)

فرم ثبت اطلاعات اولیه

تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

(فایل PDF)

شرایط و مراحل  تبدیل وضعیت

(فایل PDF)

راهنمای تکمیل پرونده

(فایل word)

خلاصه جداول الف و ب آموزشی

(فایل word)

خلاصه جداول ج آموزشی

(فایل Word)

جدول ضریب (مربی) آموزشی

(فایل Word)

جدول ضریب (استادیار) آموزشی

(فایل word)

جداول ماده های ۱، ۲، ۳ و ۴

(فایل word)

تایید اعتبار نشریه و مقاله چاپ شده در آن

(فایل Word)

فرم تایید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

(فایل word)

فرم ثبت اطلاعات اولیه

ارتقا

(فایل Excel)

جدول خلاصه پرونده

(فایل Word)

فرم ارتقا و تمدید

(فایل word)

تایید اعتبار نشریه و مقاله چاپ شده در آن

(فایل word)

شناسه مقاله

(فایل Word)

فرم تایید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

(فایل word)

فرم ثبت اطلاعات اولیه

تمدید سالانه

(فایل Word)

فرم ارتقا و تمدید

(فایل word)

تایید اعتبار نشریه و مقاله چاپ شده در آن

(فایل Zip)

جدول ضریب (مربی،پیمانی) آموزشی

(فایل Zip)

جدول ضریب (استادیار،پیمانی) آموزشی

(فایل Zip)

جدول ضریب (مربی،رسمی) آموزشی

(فایل Zip)

جدول ضریب (استادیار،رسمی) آموزشی

(فایل word)

فرم ثبت اولیه اطلاعات

راتبه(بورس) به پیمانی

 

ایمیل دبیرخانه چذب اعضای هیات علمی جهت ارسال مدارک : meq.sirjantech@gmail.com